Prev Next

LOHKE skifter navn til Renta

LOHKE Materieludlejning as har pr. 1/1-23 skiftet navn til Renta A/S. Klik her for at se vores nye hjemmeside! Læs mere

Leje- & leveringsbetingelser

leje leveringsbetingelserGenerelle betingelser

 • Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den til en-hver tid gældende lejeprisliste.
 • For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinier.
 • Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, og LOHKE Materieludlejning as, som Udlejer.
 • Alle tilbud og priser gælder 4 uger og er under forudsætning for at arbejdet udføres i vor åbningstid.
 • Alle priser opgives ex. moms, forbrug, forsikring og miljø.
 • Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.
 • Alle tilbud er under forbehold for trykfejl.


Lejemålets varighed

 • Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materiellet forlader Udlejers plads til og med den dag det lejede materiel tilbage-leveres til Udlejers plads - begge dage medregnet.
 • Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.
 • Opsigelse skal ske med mindst 1 dags varsel, månedslejemateriel med 8 dages varsel.
 • Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.
 • Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer.
 • Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage, når materiellet benyttes disse dage. 
 • Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.
 • Leje for materiel der ikke kræver mandskab til betjening beregnes efter kalenderdage. Dette gælder også alt i skurmateriel og containere.
 • Tilbehør (slanger, kabler m.m.), er ikke inkluderet i priserne, men betales særskilt, med mindre andet er angivet.
 • Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 • Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet grundet årsager, hvori udlejer er uforskyldt, fragår ikke beregning af lejeperioden.
 • Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder også ved rekonstruktion og konkurs.


Lejers forpligtelser og ansvar

 • Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud.
 • Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af Udlejer opgivne type og kvalitet.
 • Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.
 • Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.
 • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises til forsikringsbetingelserne. Lejer er ansvarlig for materiellet fra det tidspunkt Udlejer leverer materiellet eller Lejer afhenter materiellet og indtil Udlejer henter materiellet eller Lejer selv afleverer materiellet retur.
 • Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig dog altid på efter forespørgsel at genlevere egnet materiel.
 • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden Udlejers skriftlige samtykke.
 • Lejer må under ingen omstændigheder – uden Udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.
 • Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen.
 • Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres iht. gældende dagspris.
 • Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan be-vises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for.
 • Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau.
 • Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat.
 • Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere.
 • Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende.
 • For alt materiel faktureres et miljøbidrag på 2% af bruttoprisen pr. enhed.


Udlejers forpligtelser og ansvar

 • Materiellet leveres af Udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.
 • Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.
 • Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen med eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.


Forsikringsbetingelser

 • Det påhviler Lejer at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Denne forsikring skal tegnes hos udlejer. Præmien beregnes som et tillæg på 5% af bruttoprisen pr. enhed.
 • Udvalgt materiel er tyverisikret.
 • Forsikring beregnes efter kalenderdage.
 • Forsikringen dækker brand-, tyveri-, vand- og hærværksskader samt anden pludselig opstået skade på materiellet i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter ønske.
 • Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer.
 • Forsikringen omfatter ikke alle former for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Skurvogne, pavilloner og containere bliver alene af udlejer brandforsikret.
 • Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles Udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Skader på det lejede skal ligeledes meddeles Udlejer indenfor 24 timer fra skaden er/burde have været opdaget.
 • Dækningsområdet er fast grund i Danmark.
 • Skader, som opstår ved forsætlighed, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.
 • Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejers materiel med følgende beløb beregnet ud fra reparationsudgiften, respektive materiels nyværdi:


Kr. 0 - 12.000 Kr. 5.000 Kode A
Kr. 12.001 - 200.000 Kr. 12.000 Kode B
Kr. 200.001 - 400.000 Kr. 16.000 Kode C
Kr. 400.001 - 600.000 Kr. 25.000 Kode D
Kr. 600.001 - 800.000 Kr. 38.000 Kode E
Kr. 800.001 - Kr. 45.000 Kode F

 • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.
 • Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 • Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri, hærværk-skader eller lignende, hæfter lejer for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er afleveret til Udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.
 • Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader m.v. dækkes ikke af forsikringen.
 • Simpelt tyveri dækkes ikke af forsikringen herunder tyveri fra containere og skurvogne der ikke kan dokumenteres aflåst med godkendt lås med dobbeltlås.


Betalingsbetingelser

 • Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.
 • I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned på 2 %.
 • Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. 
 • Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi - uden at dette pådrages os noget erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. 
 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 
 • Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel. 
 • I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i København.
 • Udlejer beregner 1 måneds depositum – samlet i første måneds leje – ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere.


Vagtordning

 • Udlejer har vagtordning, jf. den til enhver tid gældende prisliste.


Fakturering

 • Fakturering sker 2 gange månedligt, samt ved lejemålets afslutning. På faktura specificeres betalingsbetingelser, forbrug, ren-gøring m.v., samt forsikring, miljøbidrag og moms.


Lovvalg og værneting

 • Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Københavns Ret.


Advarsel

 • Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.


Alle priser er ekskl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Adresse og kontakt

Renta A/S (tidl. LOHKE)
Valseholmen 14
2650 Hvidovre
Tlf.:   +45 70 20 62 42
E-mail: info@renta.dk

CVR. nr: 29416796

Vagttelefon:
Har du brug for hjælp fra os udenfor vores åbningstid, så ring på hovednummeret: 70 20 62 42.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.